REGULAMIN

§ 1 Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym regulaminie Sklepu internetowego Infinite Business Sp. z o.o. (dalej zwany „Regulamin”) jest mowa o:


Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Infinite Business Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, spółkę polskiego prawa handlowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS0000729415, posiadająca nr NIP 7123369410 i REGON 380043911, kapitał zakładowy 120.000 zł (wpłacony w całości), posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej biuro@infinitebusiness.pl oraz numerem telefonu 531-317-006;


Towarze – należy przez to rozumieć produkty elektroniczne, a także czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej;


Usłudze – należy przez to rozumieć usługi szkoleniowe świadczone przez Sprzedawcę;


Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkęorganizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;


Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującączynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne 
Regulamin określa zasady zakupu Towarów i Usług przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego Infinite Business Sp. z o.o.

§ 3 Składanie i przyjmowanie zamówień 


1. Klient składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów albo Usług oferowanych w Sklepie internetowym Infinite Business Sp. z o.o.
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego; a także wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Sklepu internetowego;
2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza

zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikacjęKlienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.

3. Jeżeli Towar jest niedostępny w naszym sklepie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 4 Realizacja zamówień 
 


1. Realizacja zamówień na Towary i Usługi, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca, następować będzie niezwłocznie po zaksięgowaniu środków od Klienta na koncie Sprzedawcy, maksymalnie 48 godzin od tego terminu (z wyłączeniem problemów technicznych, o których Klient będzie informowany lub innej przeszkody niezależnej od Sprzedawcy).


2. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1- 3 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji.


§ 5 Zasady dostarczania zamówień 
 


1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia, a który odpowiada sposobom dostarczenia towaru lub usługi przyjętym przez Sprzedawcę.

2. W przypadku szkoleń on-line oraz publikacji e-book w wersji elektronicznej dostarczenie danych niezbędnych do korzystania z tych szkoleń lub publikacji e-book następuje na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta w terminie maksymalnie 48 godzin od zawarcia umowy.

§ 6 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów lub Usług 
 


Cena aktualna w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Cena jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

§ 7 Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów 


1. W Sklepie internetowym Infinite Business Sp. z o.o. stosowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klienta sposobów płatności, w tym zastrzec wymóg dokonania przedpłaty. Prawo to nie ma zastosowania w stosunku do Klientów zadłużonych.
3. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji 
 


1. Reklamacje Klient składa w terminie 2 tygodni (dwa tygodnie), liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:

a) w przypadku wad dostarczonych Towarów – emailem: biuro@infinitebusiness.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 531-317-006 lub listownie na adres: Infinite Business Sp. z o.o. ul.Nałęczowska 36C, 20-701 Lublin

b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia -emailem: biuro@infinitebusiness.pl

c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT -emailem: biuro@infinitebusiness.pl


2. Klient powinien zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym przyczynę złożenia reklamacji, żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego Towaru, a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 1. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.


§ 9 Przepisy dotyczące Konsumentów

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: biuro@infinitebusiness.pl lub adres pocztowy Infinite Business Sp. z o.o. ul.Nałęczowska 36C, 20-701 Lublin Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionegoświadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionegoświadczenia.


6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umowy:
a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru. 8. Stan prawny zaprezentowany w szkoleniu on-line lub publikacji e-book, należy oceniać na dzień publikacji szkolenia lub publikacji e-book i nie może on stanowić podstawy reklamacji oraz zostać uznany za wadę fizyczną lub prawną usługi.

§ 10 Postanowienie końcowe

1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu internetowego.


3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 11 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2019r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.