NOTA PRAWNA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Spółka Infinite Business Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS0000729415, posiadająca nr NIP 7123369410 i REGON 380043911.

Kapitał zakładowy 120.000 zł (wpłacony w całości).

ADRES
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 36C

KONTAKT
Telefon 531-317-006
e-mail biuro@infinitebusiness.pl
adres: 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 36C Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

FORMY PŁATNOŚCI:
W naszym sklepie internetowym mogą Państwo zapłacić:

a) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU

FORMA DOSTAWY

1. w przypadku szkoleń on-line – link do pobrania zostanie wysłane na adres mailowy

2. w przypadku publikacji e-book – link do pobrania zostanie wysłane na adres mailowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. a)  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany doprzeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lubwskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. b)  w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiamilub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  3. c)  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail biuro@infinitebusiness.pl lub adres pocztowy Infinite Business Sp. z o.o. ul.Nałęczowska 36C, 20-701 Lublin

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. 3.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup usługi lub publikacji e-book wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.

7. W przypadku, w którym nastąpiło na rzecz Konsumenta udostępnienie usługi lub przekazanie publikacji e-book za pośrednictwem sieci przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, odstąpienie od zawartej Umowy, wiąże się z koniecznością zapłaty ceny usługi za pobraną przez Konsumenta usługę lub publikację e-book lub w przypadku zapłacenia ceny przez Konsumenta, brakiem obowiązku zwrotu zapłaconej ceny przez Sprzedawcę.

8. Powyższe zasady dotyczą również Klientów nie posiadających statusu Konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

REKLAMACJA

  1. Jeżeli usługa ma wady fizyczne lub prawne Konsument, a także podmiot nie będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu szkolenia on-line lub publikacji e-book.
  2. Stan prawny zaprezentowany w szkoleniu on-line lub publikacji e-book, należy oceniać na dzień publikacji szkolenia lub publikacji e-book i nie może on stanowić podstawy reklamacji oraz zostać uznany za wadę fizyczną lub prawną usługi.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej usługi w sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@infinitebusiness.pl lub pisemnie na adres Infinite Business Sp. z o.o. ul.Nałęczowska 36C, 20-701 Lublin „reklamacja”.
  4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.