Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatki

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa można traktować jako przychód z działalności gospodarczej lub jako darowizna, co wpływa na późniejsze rozliczenia podatkowe.

Artykuł 6 ust. 1 ustawy o VAT informuje, że przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
 
Oznacza to, że nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbycie nie jest tutaj traktowane jedynie jako sprzedaż, może być również rozumiane jako darowizna, zamiana czy wniesienie aportu (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt I SA/Po 491/09). Darowizna nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej – jej rozliczenie podlega pod ustawę o podatku od spadków i darowizn.
 
 
Zgodnie z artykułem 75 Kodeksu cywilnego, zbycie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeśli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, wówczas należy pamiętać, że do przeniesienia własności nieruchomości przepisy kodeksu cywilnego wymagają formy aktu notarialnego.
 
 
Aby mówić o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), muszą być spełnione przesłanki finansowego i organizacyjnego wyodrębnienia składników majątkowych wchodzących w jego skład, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
 
 
Problemy, jakie pojawiają się w praktyce, dotyczą najczęściej kategorii zobowiązań i należności, a ściślej pytania, czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aby uznać ją za taką w rozumieniu przepisów o VAT, musi być połączona z przejściem zobowiązań (należności) na nabywcę, czy wystarczy wykazać tylko ich istnienie, jako element pasywów, stanowiący część składową ZCP.